قبلی
بعدی

ما در نهضت محرومین چه کار ههایی انجام می دهیم

نهضت محرومین

نظام «نهضت محرومین» چارچوب نظری و مبنایی طرح عملیاتی حاشیه شهر تهران است. این چارچوب و مبنای نظری راهبردی، برگرفته

بیشتر بدانید

گروه های جهادی که با نهضت محرومین همکاری می کنند

اهداء کنندگان تخصص که توان خود را در اختیار گروه های جهادی قرار داده اند

آخرین پروژه ها

پرداخت سریع

  • در این قسمت می توانید مبلغ مورد نظر خود را پرداخت نموده و ما آن را در پروژه های با اولویت بیشتر هزینه خواهیم کرد.

پرداخت موضوعی

  • در این قسمت می توانید با انتخاب موضوع مورد نظر از قبیل اطعام، جهیزیه، قربانی و ... پرداخت خود را اختصاص به یکی از موارد خاص بدهید.

گلریزون

  • در این قسمت پروژه جهادی که از اولویت بسیار بالایی برخوردار است معرفی می شود و شما می توانید بنا به توان خود در انجام آن مشارکت داشته باشید.

گزارشات و اخبار

شبکه کارآفرینی کارما

اشتغال ابزار و راهکار مهمی برای رفع محرومیت محسوب می شود. چاره جویی که در راه حل های رفع استضعاف کارکردی پایدار دارد . اما

بیشتر بدانید ...

نهضت محرومین

نظام «نهضت محرومین» چارچوب نظری و مبنایی طرح عملیاتی حاشیه شهر تهران است. این چارچوب و مبنای نظری راهبردی، برگرفته و برآمده از بیش از

بیشتر بدانید ...

به حضور شما عزیزان افتخار می کنیم