نهضت محرومین

نظام «نهضت محرومین» چارچوب نظری و مبنایی طرح عملیاتی حاشیه شهر تهران است.

این چارچوب و مبنای نظری راهبردی، برگرفته و برآمده از بیش از ۲۰۰ پژوهش است.

پژوهش هایی در باب : اندیشه اجتماعی امام خامنه ای و امام خمینی، نمونه های موفق خدمات اجتماعی در جهان اسلام و ایران و غرب، سیره اهل بیت، تجربه نگاری فعالیت های صورت گرفته در ایران، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، برنامه ها و مبانی و سازمان های توسعه در جهان و ایران ، و …

+ اطعام  + ازدواج و جهیزیه

+ فعالیت های ستادی :

شناسایی، فعالیت رسانه ای، شبکه سازی، جذب مشارکت متمرکز، همکاری ها و …

 

نظر