پروفایل سید حسن میرامین محمدی

سید حسن میرامین محمدی تهیه کننده - کارگردان - مشاور فرهنگی
15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

سلام – اینجانب در ماه یک پروژه در موضوعات رسانه ای همکاری خواهم کرد.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید